Kultūrinės veiklos vadyba

Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos aprašas

VALSTYBINIS KODAS 653N28004
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBA
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Kultūros vadybos profesinis bakalauras

MINIMALUS IŠSILAVINIMAS

Vidurinis

STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3 metai; ištęstinės studijos – 4 metai
STUDIJŲ APIMTIS 180 kreditų
STUDIJUOJAMI DALYKAI:
Bendrieji koleginių studijų dalykai Kūrybinis rašymas, Profesinė užsienio kalba, Sociologijos pagrindai arba Socialinė psichologija (pasirinktinai), Grafinis dizainas, Intelektinės nuosavybės teisė
Studijų krypties dalykai Įvadas į studijas, Kultūros projektų vadyba, Kultūros rinkodara, Meno (muzikos, vaizduojamojo meno, audiovizualinio meno, teatro) istorija, Apskaitos pagrindai (Dokumentų valdymas, Verslo matematika), Meno industrijos (Vaizduojamųjų menų industrija, Muzikos industrija, Teatro ir kino industrija, Dizaino ir mados industrija, Turizmo ir pramogų industrija), Kultūros verslo inovacijos, Menininkų vadyba, Renginių organizavimas, Reklamos organizavimas, Darnus vystymasis ir atsakingas turizmas, Tarpkultūrinė verslo komunikacija, Kultūros paveldas ir kūrybinis turizmas, Kultūros politika, Profesinė etika ir protokolas
Specializacijos (-ų) dalykai Atlikdami vadybinės veiklos ir projektinės veiklos praktikas verslo praktinio mokymo firmoje specializuositės jūsų pasirinktoje meno ir kultūros industrijos srityje
Praktikos Vadybinės veiklos praktika verslo praktinio mokymo firmoje (6 kreditai)

Projektinės veiklos praktika verslo praktinio mokymo firmoje (6 kreditai)

Kultūros projektų vadybos praktika (9 kreditai)

Baigiamoji praktika (12 kreditų)

Laisvai pasirenkamieji dalykai Galima rinktis iš visų fakultete siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

kurti ir įgyvendinti kultūrinės veiklos projektus, organizuoti menininkų ir atlikėjų kultūrinę veiklą;

užtikrinti vietos bendruomenių kultūrines veiklas, organizuotą laisvalaikį ir šių bendruomenių įtraukimą į kultūrinį gyvenimą;

savarankiškai organizuoti kultūros lauko empirinius tyrimus, analizuoti ir įvertinti Lietuvos ir kitų šalių kultūros ypatumus ir verslo aplinką;

rinkti, kritiškai vertinti, analizuoti ir interpretuoti informaciją,  plėtoti idėjas ir jas pristatyti profesionalams bei plačiai visuomenei;

efektyviai dalyvauti organizacijos vidinės ir išorinės komunikacijos strategijų kūrime ir palaikyme;

taikyti šiuolaikines informacijos apdorojimo priemones ir metodus;

plėtoti darnaus vystymosi idėjas, atsižvelgiant į kultūrinį, socialinį ir kitus kontekstus

priimti sprendimus bei kurti naujas idėjas savo profesinėje srityje;

efektyviai spręsti konfliktus, taikyti įvairias derybų strategijas, planuoti ir organizuoti asmeninę ir/ar projekto komandos veiklą.

ABSOLVENTAI GEBĖS dirbti personaliu vadybininku;

organizuoti kultūrinius renginius;

organizuoti meno kūrinių leidybą ir kultūros produktų gamybą, platinimą ir reklamą;

įkurti privataus verslo įmonę, nevyriausybinę organizaciją ir jas administruoti.

KARJEROS GALIMYBĖS Baigusiems suteikiama galimybė dirbti meniniuose susivienijimuose, koncertinėse organizacijose, agentūrose, teatruose, televizijoje, laisvalaikio centruose, plokštelių ir garso įrašų studijose, kultūros centruose, dailės galerijose ir pan. Kai kurios kultūros organizacijos, kuriose mūsų studentai atliko praktiką
STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMĄ

 

Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos aprašas įstojusiems iki 2016 metų – studijų programos aprašas (pdf)

VALSTYBINIS KODAS 653N28004
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBA
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Kultūros vadybos profesinis bakalauras

MINIMALUS IŠSILAVINIMAS

Vidurinis

STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3 metai; nuolatinės – sesijinės – 3 metai
STUDIJŲ APIMTIS 180 kreditų
STUDIJUOJAMI DALYKAI:
Bendrieji koleginių studijų dalykai 1 semestras: Filosofijos įvadas, Sociologijos įvadas, Užsienio kalba, Darbo ir civilinė sauga, Bendroji ir socialinė psichologija, Specialybės kalba.
Studijų krypties dalykai Informacinės technologijos, Teisė, Verslo matematika, Bendroji ir personalo vadyba, Dokumentų valdymas, Menų istorija, Ekonomika, Profesinė etika, Taikomųjų tyrimų metodika, Darnus valdymas, Strateginis valdymas, Reklamos organizavimas, Apskaitos pagrindai, Rinkotyra, Tarpkultūrinė verslo komunikacija, Kultūros projektų vadyba, Teatro ir muzikos vadyba, Kultūrinis turizmas, Atlikėjų vadyba, Kultūros politika, Kultūros ir kūrybinės industrijos, Muzikos verslo pagrindai.
Specializacijos (-ų) dalykai Muzikinės veiklos vadybos šakos: Muzikos renginių vadyba, Muzikos verslo įmonės valdymas, Muzikos įrašų verslo pagrindai.

Teatrinės veiklos vadybos šakos: Teatrinių renginių vadyba, Teatrinės komercinės veiklos organizavimas, Spektaklių ir aktorių reklamos organizavimas.

Praktikos Vadybinės veiklos praktika (9 kr.); Projektinės veiklos praktika (9 kr.); Baigiamoji praktika (12 kr.).
Laisvai pasirenkamieji dalykai Galima rinktis iš visų fakultete siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų.
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

kaupti, analizuoti ir interpretuoti informaciją;

priimti sprendimus bei kurti naujas idėjas savo profesinėje srityje;

plėtoti darnaus vystimo ir vystimosi  idėjas;

analizuoti, teikti siūlymus organizacijos vidinės ir išorinės komunikacijos strategijų plėtotei;

efektyviai spręsti konfliktus, taikyti įvairias derybų strategijas, planuoti ir organizuoti asmeninę ir/ar projekto komandos veiklą;

organizuoti įvairaus pobūdžio kultūrines veiklas;

įvertinti esamą kultūros aplinką;

atlikti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus.

BAIGĘS/-USI STUDIJAS GEBĖSI dirbti personaliu vadybininku; organizuoti kultūrinius renginius; organizuoti meno kūrinių leidybą ir kultūros produktų gamybą, platinimą ir reklamą; įkurti privataus verslo įmonę, nevyriausybinę organizaciją ir jas administruoti.

organizuoti kultūrinius renginius.

KARJEROS GALIMYBĖS Baigusieji studijas gali dirbti meniniuose susivienijimuose, koncertinėse organizacijose, agentūrose, teatruose, televizijoje, laisvalaikio centruose, garso įrašų studijose, kultūros centruose, dailės galerijose ir pan.
STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMĄ