Šokio pedagogika

Šokio pedagogika – studijų programos aprašas (pdf)

VALSTYBINIS KODAS 653X14006
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA ŠOKIO PEDAGOGIKA
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS Meno pedagogikos, šokio profesinis bakalauras
MINIMALUS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3 metai
STUDIJŲ APIMTIS 180 kreditų
STUDIJUOJAMI DALYKAI :
Bendrieji koleginių studijų dalykai Profesinė užsienio kalba (anglų, vok.), Profesinės kalbos kultūra, Įvadas į studijas, Ugdymo filosofija, Darbo ir civilinė sauga.
Studijų krypties dalykai Pedagogikos ir psichologijos pagrindai: (Raidos ir pedagoginė  psichologija, Edukologijos pagrindai, Pradinės ir vidurinės mokyklos didaktika);

Ugdymo šokiu technologijos: (Ugdymo šokiu metodika, Ugdymo šokiu pradinėse klasėse metodika, Šokio raiškos didaktika, Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas šokiu);

Tautinis šokis (Lietuvių folklorinis ir tautinis šokis, Šokio studija, Šokio kompozicijos pagrindai, Šokio kompozicija ir užrašymo sistema, Šokio kompozicija);

Šokio meno pagrindai (Ritmika, Klasikinis šokis, Šiuolaikinis šokis, Istorinis šokis, Šokio meno ir kostiumo istorija, Pasaulio tautų šokiai, Pramoginis šokis, Sportinis šokis);

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas;

Sveikatos mokymas ir traumatizmo prevencija.

Specializacijos (-ų) dalykai Lietuvių liaudies sceninės choreografijos specializacija: Autorinės kūrybos studija, Sceninio (masinio) šokio kompozicija,

Šiuolaikinio šokio choreografijos specializacija: Šiuolaikinis šokis ir jo mokymas, Šiuolaikinio (masinio) šokio kompozicija

Neįgaliųjų choreografija: Pramoginiai (sportiniai) šokiai vežimėliu, Šokio kompozicija vėžimėliu.

Šokio pedagogika ikimokykliniame ugdyme: Ikimokyklinio ugdymo pedagogika, Lyginamoji ikimokyklinė pedagogika, Vaiko psichologija, Šokio kompozicija ikimokykliniame ugdyme, Ikimokyklinio ugdymo strategijos ir programos

Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) vaikų šokio pedagogika: SUP vaikų ugdymo šokiu metodika, Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas šokiu, Kurčiųjų bendruomenė ir gestų kalbos pagrindai, Ritminė šokio kompozicija, Autistiškų vaikų ugdymas šokiu.

Praktikos Stebimoji praktika (3 kr.); Mokomoji praktika (18 kr.); Pedagoginė praktika (6 kr.); Tautinio/šiuolaikinio šokio/šokio neįgaliesiems praktika/Ikimokyklinio ugdymo praktika/SUP vaikų ugdymo(si) praktika (3 kr.).
Laisvai pasirenkamieji dalykai Galima rinktis iš visų fakultete siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų.
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

organizuoti profesinės veiklos tyrimus;

vertinti bendruomenės narių socialinius, kultūrinius poreikius;

analizuoti, planuoti, valdyti ir vertinti šokio ugdomąją veiklą, išmanyti švietimo dokumentus ir jais vadovautis ugdymo procese;

perteikti šokio istorijos, teorijos ir metodikos žinias, suprasti tautinės ir pasaulinės šokio kultūros reiškinius;

tinkamai vartoti šokio sąvokas ir terminus, improvizuoti ir komponuoti judesių derinius atsižvelgiant į žanro ypatumus;

šokti tautinius, kitų žanrų šokius ir/ar šokių fragmentus, valdyti šokio atlikimo technikas; analizuoti ir interpretuoti šokio pavyzdžius, šokio sociokultūrinius kontekstus.

ABSOLVENTAI GEBĖS Ugdyti mokinio šokio ir bendrakultūrines kompetencijas; kurti palankią, kūrybišką ugdymo/si aplinką įvairių poreikių vaikams, pasirinkdami tinkamiausias ugdymo šokiu technologijas.
KARJEROS GALIMYBĖS Absolventai gali dirbti šokio mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose bei neformalaus ugdymo įstaigose
STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROGESINIO BAKALAURO DIPLOMĄ