Studentų kritinio mąstymo ir kūrybiškumo skatinimo per įsitraukimo į studijas akademinio gyvenimo veiklos tyrimas

Projektą koordinuojantis asmuo: prof. dr. Birutė Žygaitienė

Projekto tikslas – atlikti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kritinio mąstymo ir kūrybiškumo skatinimo per įsitraukimo į studentų akademinio gyvenimo veiklas tyrimą.

Projekto tikslinė grupė – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai.

Projekte numatyti pasiekti rezultatai:
Atliktas Lietuvos aukštųjų mokyklų siūlomų formaliųjų ir neformaliųjų kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymo iniciatyvų/priemonių vertinimas, jų atitiktis šiuolaikiniams poreikiams, studentų įsitraukimas į jas, indentifikuoti gerosios praktikos pavyzdžiai, jų taikymo ir plėtros ypatumai, pateiktos rekomendacijos dėl tobulinimo galimybių.
Tikimasi, kad tyrimo rezultatai padės ne tik identifikuoti kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymo iniciatyvų Lietuvos aukštosiose mokyklose gerosios praktikos pavyzdžius, tačiau taip pat suteiks galimybę juos įvertinti nacionalinių strategijų ir užsienio aukštųjų mokyklų praktikų kontekste, išgryninti šias kompetencijas formuojančių priemonių poreikį, numatyti, planuoti ir įgyvendinti jas ugdančius studijų dalykus ir mokymo(-si) metodus, neformaliąsias studentų iniciatyvas.

Projekto trukmė – 2018-05-02 – 2019-12-15