Projekto „Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas“ (gerapraktika.lt) vykdytojas – Lietuvos darbdavių konfederacija (projektai@darbdaviai.org).

Projekto įgyvendinimo metu ypatingas dėmesys skiriamas aukštųjų mokyklų praktikų vadovų ir darbdavių mentorių bendradarbiavimui projekto įgyvendinimo eigoje vykdomų profesinių praktikų metu bei įgyvendinami darbdavių mentorių mokymai siekiant jiems suteikti būtinas žinias ir kompetencijas reikalingas ne tik praktikantų mokymui, stebėjimui, vertinimui atlikti, bet ir didelį dėmesį atkreipiant į bendradarbiavimo su aukštųjų mokyklų praktikų vadovais poreikį.

Projekte dalyvauja 15 Įvaizdžio dizaino ir Kultūrinės veiklos vadybos antro kurso studentų, MTF praktikų vadovai ir praktikantus priimančių organizacijų/ įmonių mentoriai.

Projekto tikslas – inovatyvios studentų praktikų organizavimo sistemos gerapraktika.lt tobulinimas ir atnaujinimas įdiegiant naujoves.

Projekto uždavinys – Praktikų darbo vietose praktikų organizavimas naudojantis praktikų sistema gerapraktika.lt

Pagrindinės projekto veiklos:

1. Praktikų metodikų ir praktikų organizavimo sistemos gerapraktika.lt atnaujinimas įdiegiant naujoves.

2. Studentų praktikų organizavimas įgyvendinant aktyvų praktikos vadovų bei mentorių bendradarbiavimą.

Vyksta II-asis projekto praktikų pavasario semestro etapas (2019 m. balandžio 29 d. – 2019 m. birželio 30 d.)

II-ojo pavasario semestro etapo metu įgyvendinamos dviejų rūšių praktikos – tradicinės ir sumaniosios pilotinės praktikos.

Sumani praktika – tai komandiniu darbu ir tarpdiscipliniškumu pagrįsta studentų iš skirtingų studijų krypčių praktika, skirta išspręsti realią problemą organizacijoje.

Sumanios praktikos metu taikomi šie inovatyvūs metodai:

· Tarpdiscipliniškumas – į sumanią praktiką priimami skirtingų studijų krypčių studentai.

· Komandinis darbas – sumanios praktikos veiklų įgyvendinimas prisiimant bendrą atsakomybę už priimtus sprendimus ir jų įgyvendinimą.

· Praktinių problemų sprendimu grįstas mokymasis – praktikantai prisideda prie realios organizacijos problemos sprendimo, siūlydami ir įgyvendindami galimus sprendimo būdus.

· Mokslinių tyrimų ir bandymų atlikimu grįstas mokymasis – praktikantams gali būti sudaromos sąlygos atlikti mokslinius tyrimus ir bandymus siekiant patikrinti išsikeltas hipotezes ir išspręsti realią organizacijos problemą.

· Komandinio darbo moderavimas – praktikantų komandai paskiriamas komandos koordinatorius organizacijoje, kuris praktikos pradžioje kuruoja komandinio darbo užduočių įgyvendinimą, inicijuoja ir moderuoja pirminius komandos susitikimus bei užtikrina tolimesnį sklandų studentų susitikimų organizavimą ir įgyvendinimą.

· Bendras atlikto tyrimo/darbo įvertinimas – praktikantų atlikti tyrimų/darbo rezultatai vertinami bendradarbiaujant aukštosios mokyklos ir praktikantus priėmusios organizacijos atsakingiems asmenims.

· Praktikantų įgūdžių ir žinių tobulinimo įvertinimas – praktikantai yra vertinami įmonėje priskirtų atsakingų asmenų tiek praktikos pradžioje, tiek eigoje ir pabaigoje. Tokiu būdu nustatoma, ar studentai per praktikos atlikimo laikotarpį patobulino bendruosius ir specifinius įgūdžius, reikalingus atitinkamų pareigybių funkcijoms atlikti bei suformuluotai problemai išspręsti

· Bendradarbiavimas – organizuojant sumaniąją praktiką įgyvendinama glaudi komunikacija tarp aukštųjų mokyklų ir organizacijų, priėmusių praktikantus.

Sumanios praktikos metu studentai įgys/patobulins šiuos bendruosius įgūdžius:

· Kūrybiškumas ir novatoriškas mąstymas.

· Rizikos identifikavimas ir suvaldymas.

· Savarankiškas laiko planavimas ir valdymas.

· Iniciatyvumas.

· Tikslų išsikėlimas ir būdų nustatymas jiems pasiekti.

· Atvirumas pokyčiams ir gebėjimas atpažinti naujas galimybes.

· Darbas komandoje su skirtingų studijų krypčių studentais.

· Objektyvaus grįžtamojo ryšio suteikimas komandos nariams.

· Prisitaikymas ir lankstumas.

· Konfliktinių situacijų suvaldymas.

Projekto veiklas finansuoja Europos socialinio fondo agentūra.