Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas įgyvendina projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Įgyvendinant minėtą projektą, neįgaliems studentams teikiama finansinė parama – tikslinė išmoka, skirta studijų prieinamumui didinti. Tikslinės išmokos galės būti naudojamos tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Tikslinė išmoka (152 Eur per mėnesį) skiriama studentams su negalia:

  • kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis;
  • neturintiems akademinių skolų;
  • pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmosios pakopos studijų programą.

 

Tikslinė išmoka skiriama nuolatinių ir ištęstinių studijų formų studentams su negalia.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką 2016 m. rudens semestre, privalo atitikti keliamus reikalavimus ir iki 2016 m. rugsėjo 21 d. fakulteto studijų skyriui pateikti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • neįgaliojo pažymėjimą ir jo kopiją;
  • motyvuotą patvirtintos formos prašymą skirti tikslinę išmoką.

Prašyme studentas patvirtina, kad įsipareigoja tikslinę išmoką panaudoti studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti), bei įvardija pagrindines reikmes, kurioms panaudos tikslinę išmoką. Studentas įsipareigoja, esant reikalui ir Valstybiniam studijų fondui paprašius, pateikti dokumentus, įrodančius, kad tikslinė išmoka buvo panaudota prašyme nurodytiems tikslams.

 

Tikslinių išmokų skyrimą reglamentuojantys teisės aktai:

  1. 2013 m. gegužės 27 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-447 „Dėl Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymo V-1666 „Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
  2. 2013 m. birželio 13 d. Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas Nr. V1-26 „Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo  V1-29 „Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1187 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 831 „Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo“.

 

 

Papildomą informaciją jums suteiks

Valstybinio studijų fondo

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus

Vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė

Tel. (8 5) 264 7153

El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt