Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas įgyvendina projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Įgyvendinant minėtą projektą, siekiama skatinti specialiųjų poreikių turinčius studentus siekti aukštojo mokslo. Neįgaliems studentams teikiama finansinė parama, skirta studijų prieinamumui didinti. Tikslinės išmokos galės būti naudojamos tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Tikslinė išmoka (152 Eur per mėnesį) skiriama studentams su negalia:

o  kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis;

o  neturintiems akademinių skolų;

o  pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmosios pakopos studijų programą.

 

Tikslinė išmoka skiriama nuolatinių ir ištęstinių studijų formų studentams su negalia.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką 2015 m. rudens semestre, privalo atitikti keliamus reikalavimus ir iki 2015 m. lapkričio 11 d. fakulteto studijų skyriaus vedėjui (-ai) pateikti:

o   asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

o   neįgaliojo pažymėjimą ir jo kopiją;

o   motyvuotą patvirtintos formos prašymą skirti tikslinę išmoką.

Prašyme studentas patvirtina, kad įsipareigoja tikslinę išmoką panaudoti studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti), bei įvardija pagrindines reikmes, kurioms panaudos tikslinę išmoką. Studentas įsipareigoja esant reikalui ir Valstybiniam studijų fondui paprašius, pateikti dokumentus, įrodančius, kad tikslinė išmoka buvo panaudota prašyme nurodytiems tikslams.

 

Tikslinių išmokų skyrimą reglamentuojantys teisės aktai:

Papildomą informaciją suteiks Valstybinis studijų fondas:

Viktorija Vigėlienė, tel. (8 5) 2647153, el. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt