Kultūrinės veiklos vadyba

KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBA

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas

Didlaukio  g. 82, LT-08300 Vilnius, tel./fax: (8- 5) 219 1722, el. p.  administracija@mtf.viko.lt

VALSTYBINIS KODAS 6531LX042
STUDIJŲ KRYPTYS Verslo ir viešoji vadyba

Vadyba

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Verslo vadybos profesinis bakalauras

SPECIALIZACIJOS

Teatrinės veiklos vadyba

Muzikinės veiklos vadyba

Renginių vadyba

STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3 metai
STUDIJŲ APIMTIS KREDITAIS 180 kreditų
STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

·         koordinuoti vidinę ir išorinę organizacijos komunikaciją siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus;

·         taikyti šiuolaikines informacijos apdorojimo priemones ir metodus;

·         taikyti esminius valstybės ir tarptautinės kultūros politikos bei ekonomikos principus profesinėje veikloje;

·         rinkti, kritiškai vertinti, analizuoti ir interpretuoti informaciją,  plėtoti idėjas ir jas pristatyti profesionalams bei plačiai visuomenei;

·         vertinti Lietuvos ir užsienio šalių regioninės bei etninės kultūros savitumus, tradicijas ir vystymosi tendencijas;

·         organizuoti kultūros lauko empirinius tyrimus, analizuojant ir vertinant Lietuvos ir kitų šalių kultūros ypatumus ir verslo aplinką;

·         kurti ir įgyvendinti kultūrinės veiklos projektus, organizuoti menininkų ir atlikėjų kultūrinę veiklą;

·         kurti ir įgyvendinti vietos bendruomenių kultūrines veiklas, organizuotą laisvalaikį ir šių bendruomenių įtraukimą į kultūrinį gyvenimą;

·         kurti ir plėtoti darnaus kultūros verslo sistemas;

·         vadovautis darnaus vystymosi idėjomis, atsižvelgti į kultūrinį, socialinį ir kitus kontekstus;

·         taikyti įvairias derybų strategijas, planuoti ir organizuoti asmeninę ir/ar projekto komandos veiklą, efektyviai spręsti konfliktus;

·         planuoti, analizuoti ir kritiškai vertinti pasirinktas veiklos strategijas, kelti tikslus, formuluoti uždavinius ir numatyti efektyviausius būdus bei priemones jiems įgyvendinti;

·         priimti etiškus sprendimus, juos taikyti bei kurti naujas idėjas savo profesinėje srityje.

STUDIJŲ PLANAI Žemiau pateikiama nuoroda į studijų planą
Nuolatinės studijos Įstojusiems 2018 m.
PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS Baigusiems  suteikiama galimybė dirbti meniniuose susivienijimuose, koncertinėse organizacijose, agentūrose, teatruose, televizijoje, laisvalaikio centruose, garso įrašų studijose, kultūros centruose, dailės galerijose ir kitose kultūros organizacijose.