Kultūrinės veiklos vadyba

Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos aprašas

VALSTYBINIS KODAS 653N28004
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBA
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Kultūros vadybos profesinis bakalauras

MINIMALUS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3 metai; nuolatinės sesijinės studijos – 3 metai
STUDIJŲ APIMTIS 180 kreditų
STUDIJUOJAMI DALYKAI:
Bendrieji koleginių studijų dalykai Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų), Kūrybinis rašymas, Sociologijos pagrindai, Socialinė psichologija, Grafikos dizainas.
Studijų krypties dalykai Įvadas į studijas, Tarpkultūrinė verslo komunikacija, Verslumo ugdymas, Menų istorija: Muzikos istorija, Vaizduojamojo meno istorija, Teatro istorija, Audiovizualinio meno istorija, Valdymo apskaitos pagrindai: Dokumentų valdymas, Verslo matematika, Meno industrijos: Vaizduojamojo meno industrija, Muzikos industrija, Teatro ir kino industrija, Dizaino ir mados industrija, Turizmo ir pramogų industrija, Kultūros rinkodara: Rinkos tyrimų teorijos, Taikomieji tyrimai,  Intelektinės nuosavybės teisė, Reklamos organizavimas, Kultūros projektų vadyba, Kultūros ekonomika, Darnus vystymasis, Profesinė etika ir protokolas, Kultūros politika, Kultūros paveldas ir kultūrinis turizmas.
Specializacijos (-ų) dalykai Muzikinės veiklos vadybos dalykai: Muzikos renginių vadyba, Muzikos verslo įmonės valdymas, Muzikos įrašų verslo pagrindai.

Teatrinės veiklos vadybos dalykai: Teatrinių renginių vadyba, Teatrinės komercinės veiklos organizavimas, Spektaklių ir aktorių reklamos organizavimas.

Renginių vadybos dalykai: Kultūros ir pramoginių renginių vadyba, Sceninis meistriškumas: Scenos kalba, Scenos judesys, Sceninė raiška.

Praktikos Verslumo ugdymo praktika (6 kr.) Vadybinės veiklos praktika (6 kr.); Projektinės veiklos praktika (15 kr.); Baigiamoji praktika (9 kr.).
Laisvai pasirenkamieji dalykai Galima rinktis iš visų fakultete siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų.
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

kurti ir įgyvendinti kultūrinės veiklos projektus, organizuoti menininkų ir atlikėjų kultūrinę veiklą;

kurti ir plėtoti darnaus kultūros verslo sistemas;

taikyti šiuolaikines informacijos apdorojimo priemones ir metodus;

kurti ir įgyvendinti vietos bendruomenių kultūrines veiklas, organizuotą laisvalaikį ir šių bendruomenių įtraukimą į kultūrinį gyvenimą;

organizuoti kultūros lauko empirinius tyrimus, analizuojant ir vertinant Lietuvos ir kitų šalių kultūros ypatumus ir verslo aplinką.

ABSOLVENTAI GEBĖS Dirbti personaliu vadybininku;

organizuoti kultūrinius renginius;

organizuoti meno kūrinių leidybą ir kultūros produktų gamybą, platinimą ir reklamą;

įkurti ir administruoti verslo/nevyriausybinę organizaciją;

plėtoti kultūros ir kūrybines industrijas, prisidedant prie kultūros ekonomikos siekinių.

KARJEROS GALIMYBĖS Gali dirbti koncertinėse organizacijose, agentūrose, teatruose, televizijoje, meniniuose susivienijimuose, laisvalaikio centruose, plokštelių ir garso įrašų studijose, kultūros centruose, dailės galerijose ir pan.
STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMĄ

*Nuolatinės sesijinės studijos organizuojamos sesijomis, po dvi savaites rudenį, žiemą ir pavasarį. Paskaitos gali vykti ir šeštadieniais. Tarp sesijų studijuojama savarankiškai, konsultuojamasi su dėstytojais.

 

 

Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos aprašas įstojusiems iki 2016 metų – studijų programos aprašas (pdf)

VALSTYBINIS KODAS 653N28004
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBA
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Kultūros vadybos profesinis bakalauras

MINIMALUS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3 metai; nuolatinės – sesijinės – 3 metai
STUDIJŲ APIMTIS 180 kreditų (nuolatinės)    180 kreditų (ištęstinės)
STUDIJUOJAMI DALYKAI:
Bendrieji koleginių studijų dalykai 1 semestras: Filosofijos įvadas, Sociologijos įvadas, Užsienio kalba, Darbo ir civilinė sauga, Bendroji ir socialinė psichologija, Specialybės kalba.
Studijų krypties dalykai Informacinės technologijos, Teisė, Verslo matematika, Bendroji ir personalo vadyba, Dokumentų valdymas, Menų istorija, Ekonomika, Profesinė etika, Taikomųjų tyrimų metodika, Darnus valdymas, Strateginis valdymas, Reklamos organizavimas, Apskaitos pagrindai, Rinkotyra, Tarpkultūrinė verslo komunikacija, Kultūros projektų vadyba, Teatro ir muzikos vadyba, Kultūrinis turizmas, Atlikėjų vadyba, Kultūros politika, Kultūros ir kūrybinės industrijos, Muzikos verslo pagrindai.
Specializacijos (-ų) dalykai Muzikinės veiklos vadybos šakos: Muzikos renginių vadyba, Muzikos verslo įmonės valdymas, Muzikos įrašų verslo pagrindai.

Teatrinės veiklos vadybos šakos: Teatrinių renginių vadyba, Teatrinės komercinės veiklos organizavimas, Spektaklių ir aktorių reklamos organizavimas.

Praktikos Vadybinės veiklos praktika (9 kr.); Projektinės veiklos praktika (9 kr.); Baigiamoji praktika (12 kr.).
Laisvai pasirenkamieji dalykai Galima rinktis iš visų fakultete siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų.
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

kaupti, analizuoti ir interpretuoti informaciją;

priimti sprendimus bei kurti naujas idėjas savo profesinėje srityje;

plėtoti darnaus vystymo ir vystymosi  idėjas;

analizuoti, teikti siūlymus organizacijos vidinės ir išorinės komunikacijos strategijų plėtotei;

efektyviai spręsti konfliktus, taikyti įvairias derybų strategijas, planuoti ir organizuoti asmeninę ir/ar projekto komandos veiklą;

organizuoti įvairaus pobūdžio kultūrines veiklas;

įvertinti esamą kultūros aplinką;

atlikti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus.

BAIGĘS/-USI STUDIJAS GEBĖSI dirbti personaliu vadybininku; organizuoti kultūrinius renginius; organizuoti meno kūrinių leidybą ir kultūros produktų gamybą, platinimą ir reklamą; įkurti privataus verslo įmonę, nevyriausybinę organizaciją ir jas administruoti.

organizuoti kultūrinius renginius.

KARJEROS GALIMYBĖS Baigusieji studijas gali dirbti meniniuose susivienijimuose, koncertinėse organizacijose, agentūrose, teatruose, televizijoje, laisvalaikio centruose, garso įrašų studijose, kultūros centruose, dailės galerijose ir pan.
STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMĄ