Renginių organizavimo tvarkos aprašas

                                                                                   PATVIRTINTA

Menų ir kūrybinių technologijų

fakulteto dekano 2018 m. lapkričio 7 d.

įsakymu Nr. MT V-91

 

VILNIAUS KOLEGIJA

 MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

 MTF STUDENTŲ ATSTOVYBĖS RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Bendrosios nuostatos

 

 1. Vilniaus kolegijos (toliau – Kolegija) Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto (toliau – MTF) Studentų atstovybės (toliau – SA) renginių organizavimo tvarkos aprašas nustato MTF SA renginių, kurie vyksta fakultete, taip pat už fakulteto ribų vykstančių renginių, kuriems reikalinga fakulteto pagalba, tvarką.
 2. MTF SA organizuojamas renginys (toliau – renginys) – tai MTF SA kuriamas, anonsuojamas ir vykdomas vieningas, laike ir erdvėje apribotas žodžių, veiksmų, vaizdų junginys, skirtas tam tikrai temai atskleisti, išreikštas derančiomis su aukštojo mokslo nuostatomis priemonėmis bei metodais, demonstruojamas fakulteto bendruomenei ar plačiajai visuomenei.
 3. Renginio turinys ir organizavimo eiga turi derėti su Kolegijos statutu, Akademinės etikos kodeksu, skleisti bei viešinti gerą Kolegijos ir MTF vardą.

 

Reikalavimai renginiams ir jų organizavimui

 

 1. Renginiai planuojami mokslo metų pradžioje (iki rugsėjo 30 d.) visiems mokslo metams. Sudaromas renginių planas, kuriame nurodoma numatomų renginių laikas, vieta, tematika, tikslinė auditorija, poreikiai iš fakulteto (įgarsinimo paslaugos, žmogiškieji ištekliai, kt.).
 2. Renginių planas ir poreikiai iš fakulteto yra derinami su MTF Projektų ir kompetencijų plėtros skyriaus vedėju.
 3. Pasirašytinai suderintą su MTF Projektų ir kompetencijų plėtros skyriaus vedėju renginių planą tvirtina MTF dekanas.
 4. Renginių planas gali būti papildomas, bet ne vėliau, nei nurodoma 16.1 – 16.4 punktuose.
 5. Renginiai fakultete gali vykti tik fakulteto darbo metu.
 6. Renginiai organizuojami ne paskaitų metu. Paskaitų metu renginys gali vykti tik suderinus su MTF dekanu ir katedrų, kurių studentai dalyvauja, vedėjais.
 7. Fakultete planuojamų renginių ne fakulteto bendruomenei tikslinė auditorija yra derinama su MTF Projektų ir kompetencijų plėtros skyriaus vedėju.
 8. Fakultete vykstančiuose renginiuose negali būti naudojami svaigieji gėrimai ar kitos žmonių psichiką veikiančios medžiagos.
 9. Viešame renginyje studentų demonstruojamos kompetencijos turi atitikti studijuojamų studijų programų studijų rezultatus.
 10. Viešai demonstruojamo renginio profesinis lygis turi atitikti aukštojo mokslo studijų rezultatams keliamus kokybės reikalavimus.
 11. Fakultetas įsipareigoja per semestrą:
  • vienam renginiui už fakulteto ribų suteikti įgarsinimo bei transportavimo paslaugas;
  • dviem renginiams fakultete suteikti įgarsinimo paslaugas.
 12. SA įsipareigoja:
  • tausoti renginių erdves;
  • saugoti bei naudoti tik pagal paskirtį fakulteto aparatūrą ir inventorių;
  • po renginio erdves palikti tvarkingas;
  • pasibaigus renginiui nuimti nuo stendų su renginiu susijusią reklaminę medžiagą.

 

Renginių organizavimo eiga

 

 1. Renginio organizavimo eiga apima šiuos etapus ir laiko terminus:
  • renginio detalių (laikas, vieta, poreikiai) suderinimas su MTF Projektų ir kompetencijų plėtros skyriaus vedėju – iki tvirtinimo MTF dekano įsakymu;
  • prašymo pateikimas MTF dekanui dėl įgarsinimo paslaugos renginiui, kuriame nurodomas renginio pagrindinis koordinatorius, jo kontaktai, tikslus įgarsinimo paslaugos poreikio periodas. Pridedamas sąrašas su įgarsinimo reikalaujančiais instrumentais, pranešėjų/dainininkų skaičiumi scenoje vienu metu – iki tvirtinimo MTF dekano įsakymu;
  • prašymo pateikimas MTF dekanui dėl transporto paslaugos poreikių renginiui, kuriame nurodomas renginio pagrindinis koordinatorius, jo kontaktai, išvykimo/sugrįžimo data, laikas, vieta. Pridedamas transportuojamų žmonių, daiktų sąrašas – iki tvirtinimo MTF dekano įsakymu;
  • renginio su suderintais priedais (renginio darbo grupė su paskirstytomis atsakomybėmis, prašymai įgarsinimo aparatūrai, transportui, kt.) tvirtinimas MTF dekano įsakymu – mokslo metų pradžioje arba eigoje, bet ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki renginio;
  • MTF Projektų ir kompetencijų plėtros skyriaus vedėjas koordinuoja renginio viešinimą MTF socialiniuose tinkluose ir el. paštu informuoja atitinkamų katedrų vedėjus apie tos katedros studentų dalyvavimą renginyje – ne vėliau, nei savaitė iki renginio.

 

Baigiamosios nuostatos

 

 1. MTF Studentų atstovybės renginių organizavimo tvarkos aprašą, jo pakeitimus arba papildymus tvirtina MTF dekanas.
 2. MTF SA renginių organizavimo klausimai, neaptarti MTF Studentų atstovybės renginių organizavimo tvarkos apraše, sprendžiami ir derinami su MTF Projektų ir kompetencijų plėtros skyriaus vedėju, tvirtinami MTF dekano.
 3. MTF Studentų atstovybės renginių organizavimo tvarkos aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos.
 4. Su šiuo aprašu supažindinami Studentų atstovybė, MTF padalinių vadovai.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________