Šokio pedagogika

Šokio pedagogika – studijų programos aprašas (pdf)

VALSTYBINIS KODAS 653X14006
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA ŠOKIO PEDAGOGIKA
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS Meno pedagogikos, šokio profesinis bakalauras
MINIMALUS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3 metai
STUDIJŲ APIMTIS 180 kreditų
STUDIJUOJAMI DALYKAI :
Bendrieji koleginių studijų dalykai Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų), Profesinės kalbos kultūra, Įvadas į studijas, Ugdymo filosofija, Darbo ir civilinė sauga.
Studijų krypties dalykai Pedagogikos ir psichologijos pagrindai: Raidos ir pedagoginė psichologija, Edukologija ir pedagoginio tyrimo pagrindai, Šiuolaikinės didaktikos pagrindai; Pedagoginių studijų baigiamasis darbas;

Ugdymo šokiu technologijos:  Ugdymo šokiu metodika, Ugdymo šokiu pradinėse klasėse metodika, Šokio raiškos didaktika, Inkliuzinio ugdymo organizavimas šokio pamokose;

Tautinis šokis: Lietuvių folklorinis ir tautinis šokis, Šokio studija, Šokio kompozicijos pagrindai, Šokio kompozicija ir užrašymo sistema;

Šokio meno pagrindai: Ritmika, Klasikinis šokis, Šiuolaikinis šokis, Istorinis šokis, Šokio projektai, Šokio meno ir kostiumo istorija, Pasaulio tautų šokiai, Pramoginis šokis, Sportinis šokis; Sveikatos mokymas ir traumatizmo prevencija.

Specializacijos (-ų) dalykai Lietuvių liaudies sceninės choreografijos dalykai: Autorinės kūrybos studija, Sceninio (masinio) šokio kompozicija.

Šiuolaikinio šokio choreografijos dalykai: Šiuolaikinis šokis ir jo mokymas, Šiuolaikinio (masinio) šokio kompozicija.

Neįgaliųjų choreografija: Pramoginiai (sportiniai) šokiai vežimėliu, Šokio kompozicija vėžimėliu.

Šokio pedagogikos ikimokykliniame ugdyme dalykai: Ikimokyklinio ugdymo pedagogika, Vaiko psichologija, Lyginamoji ikimokyklinė pedagogika, Šokio kompozicija ikimokykliniame ugdyme, Ikimokyklinio ugdymo strategijos ir programos.

Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) vaikų šokio pedagogikos dalykai: SUP vaikų ugdymo šokiu metodika, Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas šokiu, Kurčiųjų bendruomenė ir gestų kalbos pagrindai, Ritminė šokio kompozicija, Autistiškų vaikų ugdymas šokiu.

Praktikos Stebimoji praktika (3 kr.), Mokomoji praktika (18 kr.), Pedagoginę praktika (6 kr.), Specializacijų praktikos (3 kr.): Tautinio, šiuolaikinio, neįgaliųjų, ikimokyklinio ugdymo, SUP vaikų ugdymo(si).
Laisvai pasirenkamieji dalykai Galima rinktis iš visų fakultete siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų.
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

šokti tautinius, šiuolaikinius, kitų žanrų šokius ir/ar šokių fragmentus, valdyti šokio atlikimo technikas;

kurti emocionaliai saugią, bendradarbiavimą ir toleranciją skatinančią aplinką, atitinkančią mokinių poreikius;

diferencijuoti ir individualizuoti ugdomąjį procesą, veiksmingai integruoti specialiųjų poreikių ugdytinius į šokio veiklą;

pristatyti savos veiklą (idėją, išsakyti nuomonę, pateikti tyrimo analizę, etc.) skirtingoms auditorijoms;

dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti su ugdomojo proceso dalyviais;

valdyti šokio ugdomąją veiklą ir su ja susijusius procesus.

ABSOLVENTAI GEBĖS Kurti palankią, kūrybišką ugdymo(si) aplinką įvairių poreikių vaikams, pasirinkdami tinkamiausias ugdymo šokiu technologijas, kūrybiškai veikti ir prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos įvairiuose švietimo sistemos sektoriuose.
KARJEROS GALIMYBĖS Gali dirbti šokio mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose bei neformalaus ugdymo įstaigose.
STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMĄ