Vilniaus kolegijos bendradarbiavimas su užsienio partneriais visada skatina akademinį personalą ir studentus būti moksliais, stiprina pasitikėjimą savimi kaip patikimu partneriu bei plečia tarptautinius švietimo ir kultūros integracinius procesus. Birželio 21 d. Menų ir kūrybinių technologijų fakultete lankėsi delegacija iš Pekino Mados technologijų instituto. Susitikimo metu, kuriame dalyvavo penki instituto administracijos atstovai – Ma Shengjie, Xu Guizhi, Guan Lixin, Tian Hui, Zhang Wei, Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei dr. Nijolė Zinkevičienė, Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovė Jolanta Preidienė bei Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto administracijos atstovai kartu su Mados dizaino katedros dėstytojais, buvo pasirašyta dvišalė bendradarbiavimo sutartis. Užsienio partnerių vizito metu dekanė dr. Birutė Žygaitienė ir prodekanas dr. Andrius Juškys pristatė fakultetą, vykdomas studijų programas, studentų judumą, vykdomus projektus. Aprodant fakulteto erdves, Mados dizaino katedros kolektyvas – vedėja Silvija Grušnienė bei lektorės Asta Kisieliūtė, Gražina Skripkienė ir Violeta Bytautaitė išsamiau pristatė katedroje vykdomas studijų programas, strategines katedros veiklas, įvykdytus ir šiuo metu vykdomus mados technologijų projektus, tvarios mados iniciatyvas, bendras edukacines veiklas su kitomis švietimo įstaigomis bei pasidžiaugė eksponuojamais puikiais studentų darbais.

Susitikimo pabaigoje delegacijos nariai apsikeitė suvenyrais bei aptarė tolesnio bendradarbiavimo ir bendros projektinės veiklos perspektyvas.