Muzikinis teatras

MUZIKINIS TEATRAS

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas

Didlaukio  g. 82, LT-08300 Vilnius, tel./fax: (5) 219 1722, el. p. administracija@mtf.viko.lt

VALSTYBINIS KODAS 6531PX014
STUDIJŲ KRYPTYS Menai

Teatras

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Menų profesinis bakalauras

STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3,5 metų
STUDIJŲ APIMTIS KREDITAIS 210 kreditų
STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Bendrosios kompetencijos:

•  Kaupti, analizuoti ir interpretuoti informaciją, plėtoti idėjas ir jas argumentuoti;

•  Planuoti ir savarankiškai siekti užsibrėžtų tikslų, kryptingai vykdyti profesinę veiklą;

•  Valdyti stresą (ypač scenos baimę), prisitaikyti prie kintančių aplinkybių;

•  Taikyti ir plėtoti etiško ir darnaus vystymosi idėjas skirtinguose socialiniuose bei kultūriniuose kontekstuose;

•  Analizuoti ir vertinti viešosios kultūros reiškinius regiono ir pasaulio muzikinės-teatrinės kultūros kontekste;

•  Įsivertinti savo meninę veiklą ir jos galimybes muzikinio (miuziklo) teatro bei įvairių žanrų vokalinės muzikos repertuaro bei jo reikalavimų kontekste;

•  Reprezentuoti savo asmeninius gebėjimus ir kūrybines idėjas interesantams prieinama forma (lietuvių ir bent viena užsienio kalba);

•  Bendrauti ir dirbti komandoje su kitais atlikėjais, kūrybiniais vadovais ir kt. darbuotojais vadovaudamasis profesinės etikos ir teisinėmis nuostatomis;

Profesinės kompetencijos:

•  Skaityti ir analizuoti muzikinį ir literatūrinį tekstą, išskirti jo esminius elementus;

•  Taikyti pagrindinius muzikos bei muzikinio teatro (ypač miuziklo) raidos tarpsniams būdingus žanrus ir stilių ypatybes;

•  Valdyti ir demonstruoti pagrindinius meninės raiškos  instrumentus: balsą (vokalinės technikos priemonės, scenos kalba), aktorinę techniką (emocinė atmintis, dėmesys, vaizduotė) bei kūną (šokio technika, scenos judesys), vienu metu atliekant muzikines, aktorines ir choreografines užduotis, susijusias su konkrečiu meniniu kontekstu;

•  Sąveikauti su kitais atlikėjais kaip solistas ir ansamblio narys, priklausomai nuo atliekamo vaidmens ir muzikinės partijos;

•  Rengti meninę medžiagą konkretaus muzikinio (miuziklo) teatro vaidmens kūrimui ir atlikimui, panaudojant įgytas žinias, įgūdžius ir technines priemones;

•  Kurti ir realizuoti individualią meninę koncepciją įvaldytomis atlikimo priemonėmis (muzikinėmis, aktorinėmis ir choreografinėmis) konkretaus muzikinio (miuziklo) teatro pastatymo meninio konteksto ribose;

•  Reaguoti į meninio (muzikinio, režisūrinio, choreografinio) sprendimo pokyčius, situaciją scenoje;

•  Atlikti muzikinio (miuziklo) teatro vaidmenį, tinkamai valdant balsą, kūną ir emocinę raišką scenoje;

•  Analizuoti ir kritiškai vertinti viešosios kultūros reiškinius bei savo asmeninę veiklą ir jos galimybes muzikinio teatro repertuaro reikalavimų kontekste;

•  Raštu ir žodžiu komunikuoti su interesantais, pristatyti savo profesines galimybes ir kūrybines idėjas, efektyviai dirbti komandoje su kitais atlikėjais;

•  Skaityti, suvokti ir analizuoti literatūrinį ir muzikinį tekstą, išmanyti teatro, muzikos ir muzikinio teatro raidos etapus ir jiems būdingas stilistines ir žanrines ypatybes.

STUDIJŲ PLANAI Žemiau pateikiama nuoroda į studijų planą
Nuolatinės studijos Įstojusiems 2018 m.
PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS Muzikinio teatro absolventai galės dirbti aktoriais dramos ir muzikiniuose teatruose, projektinėse teatro bei pramoginės programos trupėse, televizijos programose, kurti ir atlikti vaidmenis muzikiniuose spektakliuose, plėtoti individualią aktoriaus ir/ar dainininko karjerą.