Populiarioji muzika

POPULIARIOJI MUZIKA

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas

Didlaukio  g. 82, LT-08300 Vilnius, tel./fax: (5) 219 1722, el. p. administracija@mtf.viko.lt

VALSTYBINIS KODAS 6531PX015
STUDIJŲ KRYPTYS Menai

Muzika

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Menų profesinis bakalauras

STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3 metai
STUDIJŲ APIMTIS KREDITAIS 180 kreditų
STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI 1.      Žinios ir jų taikymas

·         Analizuoti ir skirti esminius įvairių

žanrų populiariosios muzikos kalbos elementus,  kūrinių atlikimo tradicijas, stilistiką ir žanrus.

·         Taikyti muzikos srityje naudojamas

technines priemones (IT, garso stiprinimo aparatūra) numatytos muzikinės programos atlikimui, atsižvelgiant į darbo saugos reikalavimus.

2. Gebėjimai atlikti tyrimus

·         Rinkti, analizuoti ir argumentuotai

interpretuoti su profesine veikla ir jos aplinka susijusią informaciją.

·         Analizuoti ir vertinti populiariosios

kultūros reiškinius regiono ir pasaulio muzikinės kultūros kontekste.

·         Vertinti įvairių žanrų populiariosios

muzikos autorių ir atlikėjų bei savo asmeninės muzikinės veiklos kokybę.

3. Specialieji gebėjimai

·         Atlikti iš natų, klausos ir atminties

muzikinius kūrinius.

·         Atlikti pagrindinių populiariosios

muzikos stilių ir žanrų kūrinius (standartus) pasirinktu instrumentu/balsu.

·         Aranžuoti ir interpretuoti

populiariosios muzikos kūrinius, atsižvelgiant į pasirinkto stiliaus reikalavimus bei ansamblio sudėtį.

·         Sudaryti ir parengti įvairių žanrų

populiariosios muzikos programą skirtingiems socialiniams ir kultūriniams kontekstams.

·         Kurti ir realizuoti individualią

muzikinę koncepciją pasirinktu muzikos instrumentu/balsu.

·         Improvizuoti pasirinktu

instrumentu/balsu, laikantis atitinkamo muzikos stiliaus ir žanro reikalavimų.

4. Socialiniai gebėjimai

·         Pristatyti raštu ir/arba žodžiu

kūrybines idėjas interesantams ir bendrauti su jais lietuvių ir pasirinkta užsienio kalba.

·         Bendrauti ir dirbti komandoje su

kitais atlikėjais ir koncertinėmis organizacijomis, vadovaujantis etikos normomis ir teisinėmis nuostatomis.

·         Muzikuoti individualiai ir

ansamblyje, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių.

5. Asmeniniai gebėjimai

·         Planuoti ir vykdyti profesinę veiklą.

·         Valdyti stresą (ypač scenos baimę),

prisitaikyti prie kintančių aplinkybių pasitelkiant vaizduotės, intuicijos ir emocinio intelekto priemones.

·         Demonstruoti brandžią sceninę

kultūrą viešai atliekant  koncertinę programą.

STUDIJŲ PLANAI Žemiau pateikiama  nuoroda į studijų planą
Nuolatinės studijos Įstojusiems 2018 m.
PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS Studijų metu įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis suteikia galimybę dirbti kultūros įstaigose, meno kolektyvuose, muzikiniuose klubuose, taip pat savarankiškai reikštis kūrybinėje-meninėje profesinėje veikloje.