Scenos meno katedros vedėja doc. Egle Juozapaitiene Čikagos Lietuvių Operos (toliau ČLO) kvietimu lankėsi Čikagoje (JAV), kur stebėjo ČLO J.Štrauso operetės „Čigonų baronas“ pastatymo repeticiją ir premjerą.

Vizito metu Eglė apsilankė Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, seniausio lietuviško laikraščio „Draugas“ redakcijoje, dalyvavo Vilniaus-Čikaga Sister Cities asociacijos renginyje, skirtame Vilniaus m. 700 metų minėjimo finaliniam akordui, apsilankė Lietuvos Generaliniame konsulate Čikagoje bei susitiko ir diskutavo su Čikagos lietuvių iš Rotary klubo (Rotary Club of Chicagoland Lithuanians), kur, be kitų temų, kalbėtasi ir apie VIKO MTF Muzikinio teatro studijų programą.

Ypatingo dėmesio sulaukė doc. Eglės Juozapaitienės interaktyvios pamokos „Dainuojame žaisdami, žaidžiame dainuodami”, surengtos Čikagos lituanistinės mokyklos Jaunimo Centre Martket parke bei Maironio lituanistinės mokyklos Pasaulio lietuvių centre Lemonte mokiniams ir mokytojams, kurie buvo supažindinti ir su Muzikinio teatro studijų programa.

Šiuose susitikimuose bei pamokose aktyviai dalyvavo ir Lietuvos Generalinio konsulato Čikagoje pareigūnai – patarėja Aistė Jakštienė ir atašė Julijonas Matukas.